Solceller Ringgade 164
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 4
» Nyeste bruger: annette
Besøgende
Besøg I Alt : 170.196

I Dag : 47

I Går : 57

Artikelhierarki
Generelt om nettomålerordningen
Generelt om nettomålerordningen

”Nettomåleordningen”
Er du ejer et eller flere vedvarende energi-anlæg (Ved VE-anlæg forstås blandt andet vindkraft, vandkraft, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme) med en samlet installeret effekt på maksimalt 6 kW, som er tilsluttet i din elinstallation i din private bolig? Så kan du blive afregnet efter ”net-tomåleordningen”, hvor overskudsproduktionen ”opbevares på nettet” til senere anvendelse. Du fritages også for at betale til dækning af de offentlige forpligtelser (afgiftsfrihed). Du har samme mulighed, hvis du er ejer af et sommerhus.

For at gøre brug af ”nettomåleordningen” skal el-produktionsanlægget ligge på forbrugsstedet og skal være 100% ejet af dig.

Du skal søge om at blive nettoafregnet
For at kunne anvende produktionen selv, skal du udfylde blanketten ’Anmodning om nettoafregning' og sende den til Energinet.dk.
Blanketten finder du under Micro-VE og ’Læs mere’.

Krav til elmåler
Din netvirksomhed er dem, som ejer og driver dit lokale elforsyningsnet.
Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, udføres af din netvirksomhed ved hjælp af netvirksomhedens egne målere.
Du skal selv betale for udgifter til de nødvendige målere, herunder opsætning af målere, udførelsen af målinger samt administrationsomkostninger.

Din boligs elmåler skal kunne måle og registrere el modtaget fra og leveret til det kollektive elforsyningsnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrerer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler, som kan løbe begge veje).
Elproduktionsanlæg, som ikke alene anvender vedvarende energikilder, må ikke være tilsluttet samme måler.

Flere boliger i samme hus
Såfremt du kan dokumentere, at der er flere boliger i samme hus via BBR, har du mulighed for, at etablere ét fælles VE-anlæg, når blot effekten pr. bolig ikke over-stiger 6 kW. Men mindre, at elforbruget er indeholdt i huslejen skal der være én afregningsmåler, der måler bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion. Desu-den skal der installeres fordelingsmålere i hver øvrig boligenhed.
Afregningsmodellen med fælles afregning overfor netvirksomheden forudsætter, at den enkelte beboer er enig i, at du afregner efter denne model. Enigheden skal skriftligt dokumenteres, og det skal klart fremgå, at beboeren fraskriver sig retten til at skifte elleverandør. Efterfølgende (ved ny lejer) skal forholdet fremgå af leje-kontrakten. Det er også værd at nævne, at den enkelte beboer ikke er kunde hos netvirksomheden. Det er derimod dig, som derfor hæfter for betaling af elregnin-gen fra netvirksomheden. Du står også selv for at administrere fordelingen af elforbruget, idet netvirksomheden ikke formelt kender fordelingsmålerne.
Hvis forholdet ikke kan dokumenteres via BBR, har du mulighed for, at søge om dispensation hos Energinet.dk (vedlægt BBR samt relevante oplysninger som på anden vis kan dokumentere forholdene).

Hvem udbetaler din overskudsproduktion
Energinet.dk betaler for eventuel overskudsproduktion ved årsaflæsningen for installationstilsluttede VE-anlæg. Der udbetales et pristillæg for overskudsproduk-tion efter VE-lovens bestemmelser, fx udbetales 60 øre/kWh for solcelleanlæg de første 10 år, hvorefter der de efterfølgende 10 år udbetales 40 øre/kWh (§ 47, stk. 3, 1) og 60 øre/kWh for vindmøller (§ 41).